Keresés
Close this search box.

Általános Szerződési Feltételek

Általános Bérleti Feltételek

A Party-Caesar Kft. (a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a megnevezett Bérlőnek a
túloldalon leírt bérleti tárgyakat (a továbbiakban: eszköz), az alábbi feltételekkel, a
„Szállítólevél Eszközlista” nevű dokumentumon feltüntetett díj ellenében. Jelen
dokumentum általános szerződési feltételnek minősül, míg a „Szállítólevél
Eszközlista” nevű dokumentum a Felek között egyedi szerződésként értelmezendő.

1. Bérlő köteles az eszközt és esetleges tartozékait kellő gondossággal használni,
kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért
teljes anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló
eszközt megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben,
bármilyen csekély időre elzárni, őrzött, vagy zárt helyen tárolni.

2. A bérelt eszközt tilos a Bárbeadó engedélye nélkül az eszközt külföldre vinni.

3. A Bérlő a teljes kárösszeget köteles megtéríteni a jelen Általános Bérleti Feltételek
1-2. pontjaiban foglaltak megszegése esetén, és azokon túl a következő esetekben:
-az eszköz gondatlan vagy szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése esetén,
-az eszköz mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, és az
nem a természetes elhasználódásból ered,
-az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért.

4. Bérbeadó semmilyen módon nem felelős azokért a közvetett, vagy
következményes károkért, amelyek Bérlőt az eszköz meghibásodásából eredően érik.
Bérlő az elektromos és gázüzemű berendezések működését ismeri, az ezekkel
kapcsolatos balesetvédelmi előírások betartásáért felelős. Bérlő gondoskodik, hogy az
eszközök a hatósági előírásoknak megfelelően kerüljenek használatba.

5. A bérleti szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre, a „Szállítólevél

Eszközlista” nevű dokumentum szerint. Amennyiben a felek más díjszabás szerint
kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön létre. A
szerződés megkötésekor Bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére
köteles, mely biztosítékul szolgál a Bérlő által esetlegesen Bérbeadónak okozott
károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a Bérlő
károkozásának esetét. Utóbbi esetben Bérbeadó jogosult a kár összegét az óvadékból
kielégíteni. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő
esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatban függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az
óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

6. A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, amely az
eszköz átvételének túloldalon feltüntetett időpontjában kezdődik. A tervezett leadás
időpontjához viszonyított késés legalább plusz 1 nap felszámítását jelenti.

7. A bérlet kezdetén, illetve az eszköz kikölcsönzésekor a teljes bérleti díj esedékessé
válik. A felek külön megállapodása alapján lehetőség van utólagos elszámolásra.

8. A Bérlő köteles az eszközt és esetleges tartozékait a ”Leadás helye és
visszaszállítás ideje” rovatban megjelölt helyen és időpontban az üzlet nyitvatartási
ideje alatt – normál elhasználódást kivéve – az átvételkorival megegyező állapotban
visszaadni. Amennyiben a Bérlő az eszközt rendeltetésellenesen használta, az
különlegesen szennyezett, a Bérlő a bérleti díj 50%-át jelentő mosatási díjat köteles
megtéríteni. Ha a Bérlő az eszközt továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát
legkésőbb a bérleti szerződés lejárta előtt 24 órával személyesen kell a Bérbeadó
tudomására hozni, az esetlegesen szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett.
Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a
bérleti szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a bérelt eszköz
egyidejű bemutatás mellett. A bérleti szerződés Bérlő általi megszegése esetén, vagy
amennyiben a bérlet letelte után 24 órával a Bérlő az eszközt kellő indok nélkül nem
szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, az
eszközt a Bérlőtől visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve, illetve
jogi úton visszakövetelni azt. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és
az eszközt a Bérlőtől visszavenni, ha a Bérlő a Bérbeadó felé fennálló tartozását a
Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi.

9. Ha a Bérlő az eszközök visszaszállításnál nincs jelen akkor a részéről
visszaadottnak minősülnek az eszközök a Bérbeadó által történő átvétellel és a Bérlő
beleegyezik abba, hogy a raktárban történjen az eszközök átszámolása. Ebben az
esetben Bérlő utólagos igényt, kifogást nem támaszthat a Bérbeadóval szemben.
Abban az esetben, ha a Bérbeadó a visszaszolgáltatott eszközök tekintetében hiányt
vagy rongálódást állapít meg és a hiányt a Bérlő 48 órán belül nem pótolja, úgy
Bérbeadó jogosult a hiányzó tételeket raktárértékéten (ami nem feltétlenül egyezik
meg a piaci árral, annál magasabb is lehet) a Bérlőrészére kiszámlázni, Bérlő pedig
köteles ezen összeget 5 napos fizetési határidővel Bérbeadó részére megfizetni.
Rongálódás esetén Bérlő szintén köteles az eszközök pótlására.

10. Rendelés lemondása esetén az alábbi összegeket köteles megfizetni a Bérlő a
Bérbeadó részére:
Rendelés napja előtt 4 nappal történő lemondás: A bérleti díj 50 %-a;
Rendelés napja előtt 3 nappal történő lemondás: A bérleti díj 50 %-a;
Rendelés napja előtt 48 órával történő lemondás: A bérleti díj 100 %-a;

11. A határozott időre kötött szerződés nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé
abban az esetben sem, ha a bérleti szerződésben megállapított idő eltelte után a bérlő
a dolgot tovább használja, és ez ellen a bérbeadó a szerződésben megállapított idő
elteltétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül nem tiltakozik.

12. A bérlet tartama alatt a bérlemény működésével és fenntartásával kapcsolatos
költségek a bérlőt terhelik.

13. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot tartozik fizetni.

14. Ha a bérlő a bérlet tárgyának visszaadásával késedelembe esik, a szerződéses

határidő lejártát követő minden megkezdett nap után a napi bérleti díj 70 % -nak
megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére, minden további felszólítás nélkül
köteles.

15. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Jogvita estére a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos
illetékességét.

16. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a „Szállítólevél
Eszközlista” nevű dokumentum aláírásával fogadják el. Bérlő vállalja a szerződésből
származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező bérelt
eszköz hiánytalan, rendeltetésszerű használatra alkalmas, hibátlan állapotban történő
átvételét, valamint azt, hogy a „Szállítólevél Eszközlista” nevű dokumentum
aláírásával jelen ÁSZF-t is teljes terjedelmében elfogadta.

Budapest, 2016.10.17.